You are not authenticated

השימוש ב- pollit הוא חינם!

אצלנו תשלמו אך ורק על איסוף הנתונים - השימוש בכל יכולות המערכת הינו ללא עלות

סקר פאנל - על גבי מדגם מייצג או אוכלוסייה מיוחדת

0.5 ש״ח לשאלה למשיב

לדוגמה:

10 שאלות על גבי מדגם של 300 משיבים

החישוב: 0.5 למשיב × 300 משיבים × 10 שאלות = 1,320 ₪

הקהל שלך - סקר על גבי רשומות

5 אגורות לרשומה (ללא תלות בכמות המשיבים הסופית).לדוגמה:

רשימה של 1000 נמענים

החישוב: 0.05 לנמען × 1000 נמענים = 50 ₪

סקר להפצה עצמית

שיתוף הסקר במדיות וברשתות החברתיות הינו חינם (עבור כל כמות של משיבים)לדוגמה:

1000 משיבים על 10 שאלות

החישוב: 0 למשיב * 1000 משיבים = 0 ש"ח